Hytaý zawody 5052 PVDF reňkli örtükli alýumin rulonyň galyňlygy 0,7mm

Gysga düşündiriş:


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Alýumin turbasy

  Kwadrat alýumin turbasy

  Haryt bellikleri

  Reňk bilen örtülen alýumin (reňkli örtükli alýumin rulon), poliester reňkli örtükli alýumin (reňkli alýumin zolagy), alýumin bal ary panellerinde, alýumin potoloklarynda, üçek ýüzlerinde we galan materiallarda giňden ulanylýar.Onuň öndürijiligi gaty durnukly, poslamak aňsat däl.Täze materiallaryň görnüşi.

  Aerokosmosda, uçarlarda, gämi gatnawynda, himiýa senagatynda, transportda, elektronikada we elektrikde esasy önümler, esasanam bu önümler Hytaý bazaryndaky boşlugy aşa ululygy, ýokary gymmatly we takyk Al gaty garyndysy bilen dolduryp biler.

  Alýumin rulonynyň spesifikasiýasy
  Garyndy belgisi: 1060, 1070, 1100, 2A12, 2024, 3003,3004, 3105, 5052, 5083, 5754, 6061, 6063, 6082, 7075 we ş.m.
  Temper: H32 H24 H16 H18 O H111 H112 T3 T351 T4 T42 T6 T651
  Galyňlygy: 0,1-200 mm
  DC-iň giňligi: 100-2600mm
  CC ini 100-1700mm
  Uzynlygy: rulon
  Faceerüsti bejermek: degirmeniň gutarmagy, nagyşlanmagy, anodlaşdyrylan, reňkli örtük, ýalpyldawuk
  He06e49ed782b4e46acdcf1259badea72c
  Custom-design-1000-series-factory-price-aluminum15005-5052-5754-5083-Anodized-aluminium-sheet

  Reňk bilen örtülen alýumin rulon örtükleri: poliester bilen örtülen alýumin rulon (PE), florokarbon bilen örtülen alýumin rulon (PVDF).Alýumin plastinkasynyň ýüzüni birnäçe gezek bişirmek arkaly emele gelen poliester örtük, üznüksiz we berk ýelmeşip biler.Gaty film gorag bezeg aýratynlyklaryna eýedir.UV garşy örtük.Poliester rezini esasy zynjyrda monomer hökmünde ýokary molekulýar polimer bolan ester baglanyşygyny ulanýar we alkid rezini goşulýar.Ultramelewşe sorujy, ýalpyldawuklyga görä kiçi ýalpyldawuk we ýokary ýalpyldawuk seriýalara bölünip bilner.Reňkli alýumin önümlerine baý reňk berip biler, oňat ýalpyldawuklygy we tekizligi, ýokary gurluşy we duýgusy bar, şeýle hem gatlak duýgusyny we üç ölçegliligini artdyryp biler.Obýektleriň atmosfera täsir etmeginden we ultramelewşe şöhlelerinden, ýel, ýagyş, aýaz, gar we doňmakdan gorap biler;örtük temperatura tapawudy, doňdurma siklleri, poslaýjy gazlar we mikroorganizmler sebäpli gorag roluny oýnap biler.Esasanam içki bezeg we mahabat tagtalary üçin amatly

  High-quality-1060-3003-3105-5052-PE4

  Ftorokarbon bilen örtülen reňkli alýuminiý rulon (PVDF)
  Florokarbon örtügi PVDF rezini, esasan, winiliden ftorid gomopolimeriniň ýa-da winiliden ftoridiň kopolimeriniň we beýleki az mukdarda ftorly winil monomerleriniň örtügine degişlidir.Ftor kislotasynyň esasy materialynyň himiki gurluşy ftor / uglerod baglanyşygy bilen birleşdirilýär.Bu himiki gurluşyň durnuklylygy we berkligi, florokarbon örtükleriniň fiziki aýratynlyklaryny adaty örtüklerden tapawutlandyrýar.Köýnege garşylygyň mehaniki aýratynlyklaryndan başga-da, täsir garşylygy ajaýyp öndürijilige eýedir, esasanam ýowuz howada we daşky gurşawda uzak wagtlap solýan garşylygy, ultramelewşe garşy görkezijini görkezýär.Film döretmek üçin ýokary temperaturada gril edilenden soň, örtükdäki molekulýar gurluş gaty we howa çydamlylygyna eýe.Ftorokarbon örtükleri, ýerüsti filmiň emele geliş gurluşyna görä adaty florokarbon we nano florokarbon örtüklerine bölünip bilner.
  High-quality-1060-3003-3105-5052-PE

  Reňk bilen örtülen alýuminiý rulon, raýat rezidensiýalary, uly söwda nokatlary ýa-da uly sergi merkezleri bolsun, reňk bilen örtülen alýumin zolaklary reňk goşup biler.Gowy plastisit we işleýiş aýratynlyklary ony dürli binagärlik şekilleri üçin ideal material edýär.Reňk bilen örtülen alýumin zolaklary arhitektorlary, dizaýnerleri we eýeleri daşarky diwarlar we potoloklar üçin şahsy reňk giňişligi bilen üpjün etdi we binagärlik modelleri üçin iň amatly materialdyr.Köp wezipeli uly göwrümli bina bolsun ýa-da özboluşly we döredijilikli täze görnüşli bina bolsun, reňkli örtükli alýumin zolagy hemişe döwrebap we nusgawy binagärlik stilleriniň dürli talaplaryny kanagatlandyryp biler we binany has reňkli eder.Önümler elektron enjamlary, gurallar, yşyklandyryş, gaplamak, öý bezegi we ş.m. ýaly köp ugurlarda ulanylýar.
  Önüm giň gerimi ulanýar: gurluşyk (alýumin kompozit paneli, alýumin bal ary, üçek gasynlanan tagta, ýangyna garşy şkaf, alýumin potolok, ýapyklar, togalanýan gapy, garaage gapysy, otag, ýykylýan çukur), elektron enjamlary (kompýuter korpusy, elektrik paneli), Yşyklandyryş, mebel, gün şöhlelendirijileri, kondisioner kanallary we ş.m.
  High-quality-1060-3003-3105-5052-PE3


 • Öňki:
 • Indiki:

 • “Jinan Huifeng aluminium Co., LTD”, alýumin turbasynyň doly hyzmatlaryny hödürleýär: ekstruziýa, anodizasiýa, gaýtadan işlemek we PVDF reňklemek .Söwda garyndylarynyň giň toparyna eýe bolmak, 2A12, 2014, 2014A, 2017A, 2024, 3003, 5A02, 5083, 6005A, 6060, 6061, 6063, 6082, 6463, 7020, 7075 we ş.m

  Alýumin turbasynyň spesifikasiýasy

  Garyndy:

  2A12, 2014, 2014A, 2017A, 2024, 3003, 5083, 6005A, 6060, 6061, 6063, 6063A,

  6082, 6463, 7020, 7075 we ş.m.

  Temper:

  O H112 T3 T351 T4 T42 T5 T6 T651

  Diametri:

  10-220mm

  Diwaryň galyňlygy:

  1.0-60mm

  Uzynlyk:

  500-6000mm

  Faceerüsti bejermek

  Fabrik gutarmak, anodlaşdyrylan, PVDF tingiwopis, ýalpyldawuk

  Alýumin turbasy reňkli metal turbanyň bir görnüşidir, ekstruziýa gaýtadan işlemek arkaly arassa alýumin ýa-da alýuminiý garyndysyndan uzynlygyna ugrukdyrylan çukur üçin demir turba materialyny aňladýar.

  Awtoulaglar, gämiler, howa giňişligi, awiasiýa, elektrik enjamlary, oba hojalygy, elektromehaniki we durmuş enjamlary ýaly pudaklarda giňden ulanylýar.

  Alýumin turbasynyň / turbanyň klassifikasiýasy

  Alýumin turbalary esasan aşakdaky görnüşlere bölünýär:

  Şekil boýunça bölünen: inedördül turba, tegelek turba, nagyş turbasy, ýörite şekilli turba, global alýumin turbasy.

  Ekstruziýa usulyna görä: üznüksiz alýumin turbasy we adaty ekstrudirlenen turba

  Takyklyga görä: adaty alýumin turbalary we takyk alýumin turbalary, şolardan takyk alýumin turbalary sowuk çyzgy, nepis çyzgy we togalanmak ýaly ekstruziýadan soň gaýtadan işlenmeli.

  Galyňlygyna görä: adaty alýumin turbasy we inçe diwarly alýumin turbasy

  Öndürijiligi: poslama garşylyk, ýeňil agram.

  Alýumin turbasynyň artykmaçlyklary: Birinjiden, kebşirleýiş tehnologiýasynyň artykmaçlyklary: senagat taýdan öndürilen önüm üçin amatly inçe diwarly mis-alýumin turbalarynyň kebşirleýiş tehnologiýasy dünýä derejesindäki mesele hökmünde bellidir we kondisionerler üçin turbalary birikdirmek üçin mis alýumin bilen çalyşmagyň esasy tehnologiýasydyr.

  Ikinjisi, hyzmat ediş möhletiniň artykmaçlygy: alýumin turbasynyň içki diwary nukdaýnazaryndan, sowadyjyda çyglylyk ýoklugy sebäpli, mis-alýumin birleşdiriji turbanyň içki diwary poslamaz.

  Üçünjisi, energiýany tygşytlaýan artykmaçlykdyr: ýapyk enjam bilen kondisioneriň açyk bölüminiň arasyndaky birleşdiriji turbanyň ýylylyk geçirijiligi näçe pes bolsa, şonça-da energiýa tygşytlaýjy ýa-da başgaça aýdylanda ýylylyk izolýasiýa täsiri şonça gowy, has köp energiýa tygşytlaýar.

  Dördünjiden, ajaýyp egilme öndürijiligi, gurmak we hereket etmek aňsat

  Faceerüsti bejermek

  Himiki bejergisi: okislenme, elektroforetiki örtük, florokarbon sepmek, poroşok sepmek, agaç dänesini geçirmek

  Anodlaşdyrylan Yucuceng tegelek turba oýupdyr

  Anodlaşdyrylan Yucuceng tegelek turba oýupdyr

  Mehaniki bejergisi: mehaniki sim çyzuwy, mehaniki ýalpyldawuklyk, çäge basmak

  HTB1sK0zXcTxK1Rjy0Fgq6yovpXa3.jpg__看图王.web_看图王

  Hytaýyň “gül şäheri” - Jinan şäheriniň PingYing etrabynda ýerleşýän döwlet kärhanasyndan üýtgedilen “Jinan Huifeng aluminium Co., LTD” 600 gektardan gowrak meýdany tutýar, 3 önümçilik fabrigi we bilelikdäki kärhana bar.

  bökdençsiz alýumin turbasy, alýumin zolagy, alýumin turbasy we senagat alýumin profilleri, 1xxx-den 7xxx-e çenli garyndy seriýalary, temperaturasy H H112 H24 T3 T4 T5 T6 T8 T651 we ş.m. öndürip bileris.

  Alýuminiý ekstruziýa enjamlary, şol sanda 3600 tonna we 2800 tonna ekstruding enjamy, 1350 tonna 1300 tonna we 880 tonna goşa ekstruding enjamy, 800 tonna tersi ekstruding enjamy, 630 tonna 500 tonna ekstruding enjamy, dartyş düzediji maşyn, 11 rulon çekiji, turba çyzgy zawody, çybyk çyzgy enjamy, 400 KW dik söndüriji peç, nitrid peçini, birmeňzeş peç we garry peç ýaly goşmaça enjamlar, aralyk ýygylyk induksiýa peçiniň we okislenme howuzlarynyň sekiz toplumy.

  Önümiň hilini üpjün etmek üçin ISO9001, 2000 hil ulgamyny tassyklamakdan geçdik we spektr analizatory, CNC dartyş synagy, ýokary ulaldyjy mikroskopiýa, gatylyk synagy we ş.m. bilen enjamlaşdyrylan hünär synag laboratoriýasyny gurduk. müşderiniň talaplaryna doly laýyk gelýär.

  Alyjynyň isleglerini kanagatlandyrmak elmydama biziň obýektimizdir.Toplumlaýyn önümleriň diapazony bize has köp artykmaçlyk berýär.Jinan Huifeng aluminium Co., Ltd hemişe “müşderileri kanagatlandyrýan iň oňat önümleri, çalt jogap bermegi we müşderilere doly hyzmat bermegi” talap eder.

  HTB1OE7pXG6qK1RjSZFmq6x0PFXaE.jpg__看图王.web

  HTB1lHVtXffsK1RjSszbq6AqBXXaM.jpg_350x350_看图王

  Alýumin turbasynyň spesifikasiýasy

  Garyndy:

  2A12, 2014, 2014A, 2017A, 2024, 3003, 5083, 6005A, 6060, 6061, 6063, 6063A,

  6082, 6463, 7020, 7075 we ş.m.

  Temper:

  O H112 T3 T351 T4 T42 T5 T6 T651

  Diametri:

  10-220mm

  Diwaryň galyňlygy:

  1.0-60mm

  Uzynlyk:

  500-6000mm

  Faceerüsti bejermek

  Fabrik gutarmak, anodlaşdyrylan, PVDF tingiwopis, ýalpyldawuk

  Alýumin turbasy reňkli metal turbanyň bir görnüşidir, ekstruziýa gaýtadan işlemek arkaly arassa alýumin ýa-da alýuminiý garyndysyndan uzynlygyna ugrukdyrylan çukur üçin demir turba materialyny aňladýar.

   

  Awtoulaglar, gämiler, howa giňişligi, awiasiýa, elektrik enjamlary, oba hojalygy, elektromehaniki we durmuş enjamlary ýaly pudaklarda giňden ulanylýar.

   

  Alýumin turbasynyň / turbanyň klassifikasiýasy

  Alýumin turbalary esasan aşakdaky görnüşlere bölünýär:

  Şekil boýunça bölünen: inedördül turba, tegelek turba, nagyş turbasy, ýörite şekilli turba, global alýumin turbasy.

  Ekstruziýa usulyna görä: üznüksiz alýumin turbasy we adaty ekstrudirlenen turba

  Takyklyga görä: adaty alýumin turbalary we takyk alýumin turbalary, şolardan takyk alýumin turbalary sowuk çyzgy, nepis çyzgy we togalanmak ýaly ekstruziýadan soň gaýtadan işlenmeli.

  Galyňlygyna görä: adaty alýumin turbasy we inçe diwarly alýumin turbasy

  Öndürijiligi: poslama garşylyk, ýeňil agram.

   

  Alýumin turbasynyň artykmaçlyklary: Birinjiden, kebşirleýiş tehnologiýasynyň artykmaçlyklary: senagat taýdan öndürilen önüm üçin amatly inçe diwarly mis-alýumin turbalarynyň kebşirleýiş tehnologiýasy dünýä derejesindäki mesele hökmünde bellidir we kondisionerler üçin turbalary birikdirmek üçin mis alýumin bilen çalyşmagyň esasy tehnologiýasydyr.

  Ikinjisi, hyzmat ediş möhletiniň artykmaçlygy: alýumin turbasynyň içki diwary nukdaýnazaryndan, sowadyjyda çyglylyk ýoklugy sebäpli, mis-alýumin birleşdiriji turbanyň içki diwary poslamaz.

  Üçünjisi, energiýany tygşytlaýan artykmaçlykdyr: ýapyk enjam bilen kondisioneriň açyk bölüminiň arasyndaky birleşdiriji turbanyň ýylylyk geçirijiligi näçe pes bolsa, şonça-da energiýa tygşytlaýjy ýa-da başgaça aýdylanda ýylylyk izolýasiýa täsiri şonça gowy, has köp energiýa tygşytlaýar.

  Dördünjiden, ajaýyp egilme öndürijiligi, gurmak we hereket etmek aňsat

   

  Faceerüsti bejermek

  Himiki bejergisi: okislenme, elektroforetiki örtük, florokarbon sepmek, poroşok sepmek, agaç dänesini geçirmek

  Anodlaşdyrylan Yucuceng tegelek turba oýupdyr

  Anodlaşdyrylan Yucuceng tegelek turba oýupdyr

  Mehaniki bejergisi: mehaniki sim çyzuwy, mehaniki ýalpyldawuklyk, çäge basmak

  HTB1sK0zXcTxK1Rjy0Fgq6yovpXa3.jpg__看图王.web_看图王

  Hytaýyň “gül şäheri” - Jinan şäheriniň PingYing etrabynda ýerleşýän döwlet kärhanasyndan üýtgedilen “Jinan Huifeng aluminium Co., LTD” 600 gektardan gowrak meýdany tutýar, 3 önümçilik fabrigi we bilelikdäki kärhana bar.

  bökdençsiz alýumin turbasy, alýumin zolagy, alýumin turbasy we senagat alýumin profilleri, 1xxx-den 7xxx-e çenli garyndy seriýalary, temperaturasy H H112 H24 T3 T4 T5 T6 T8 T651 we ş.m. öndürip bileris.

  Alýuminiý ekstruziýa enjamlary, şol sanda 3600 tonna we 2800 tonna ekstruding enjamy, 1350 tonna 1300 tonna we 880 tonna goşa ekstruding enjamy, 800 tonna tersi ekstruding enjamy, 630 tonna 500 tonna ekstruding enjamy, dartyş düzediji maşyn, 11 rulon çekiji, turba çyzgy zawody, çybyk çyzgy enjamy, 400 KW dik söndüriji peç, nitrid peçini, birmeňzeş peç we garry peç ýaly goşmaça enjamlar, aralyk ýygylyk induksiýa peçiniň we okislenme howuzlarynyň sekiz toplumy.

  Önümiň hilini üpjün etmek üçin ISO9001, 2000 hil ulgamyny tassyklamakdan geçdik we spektr analizatory, CNC dartyş synagy, ýokary ulaldyjy mikroskopiýa, gatylyk synagy we ş.m. bilen enjamlaşdyrylan hünär synag laboratoriýasyny gurduk. müşderiniň talaplaryna doly laýyk gelýär.

  Alyjynyň isleglerini kanagatlandyrmak elmydama biziň obýektimizdir.Toplumlaýyn önümleriň diapazony bize has köp artykmaçlyk berýär.Jinan Huifeng aluminium Co., Ltd hemişe “müşderileri kanagatlandyrýan iň oňat önümleri, çalt jogap bermegi we müşderilere doly hyzmat bermegi” talap eder.

  ALUMINUM BAR

  HTB1MxtAXojrK1RkHFNRq6ySvpXaV_看图王

   

  Degişli önümler