Senagat taýdan ulanmak üçin ýokary gatylyk 6061 6082 7075 2024 alýumin profil

Gysga düşündiriş:


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Alýumin turbasy

  Kwadrat alýumin turbasy

  Haryt bellikleri

  Alýumin profiliniň spesifikasiýasy
  Garyndy: 2A12, 2014, 2014A, 2017A, 2024, 3003, 5083, 6005A, 6060, 6061, 6063, 6063A, 6082, 6463,
  7020, 7075 we ş.m.
  Temper: O H112 T3 T351 T4 T42 T5 T6 T651
  Şekil: Müşderiniň çyzgysy hökmünde
  Uzynlygy: 500-6000mm
  Faceerüsti bejerme degirmeni gutarmak, anodlaşdyrylan, PVDF boýag, polishing
  HTB1Aw5EXEzrK1RjSspmq6AOdFXa4.jpg_350x350

  Aýratynlyk
  Poslama garşylyk:
  Alýumin profiliniň dykyzlygy polat, mis ýa-da bürünç dykyzlygynyň takmynan 1/3 bölegine deňdir (degişlilikde 7.83g / cm3, 8.93g / cm3).Howa, suw (ýa-da duzly suw), nebithimiýa we köp sanly himiýa ulgamy ýaly daşky gurşaw şertleriniň köpüsinde alýumin poslama garşylygy görkezip biler.

  Geçirijilik
  Alýumin profili köplenç ajaýyp elektrik geçirijiligi sebäpli saýlanýar.Deň agramyň esasynda alýuminiň geçirijiligi misiň ýarysyna ýakyn.
  HTB1BsDDLNTpK1RjSZR0q6zEwXXaU.jpg_350x350
  Malylylyk geçirijiligi
  Alýumin garyndysynyň ýylylyk geçirijiligi misiň takmynan 50-60% -ini düzýär, bu ýylylyk çalşyjylary, bugardyjylary, ýyladyş enjamlaryny, nahar bişirmek üçin enjamlary we awtoulag silindrleriniň kellelerini we radiatorlaryny öndürmek üçin peýdalydyr.

  Ferromagnit däl
  Alýumin profilleri elektrik we elektron pudaklary üçin möhüm aýratynlyk bolan ferromagnit däl.Alýuminiý profilleri öz-özünden ýanmaýar, ýangyjy we partlaýjy materiallar bilen işlemek ýa-da aragatnaşyk saklamak üçin möhüm ähmiýete eýe.
  Maşynlylyk
  HTB1e_0CXh_rK1RkHFqDq6yJAFXaS
  Alýumin profiliniň işleýşi gaty gowy.Dürli deformasiýa edilen alýumin erginlerinde we guýma alýumin erginlerinde, şeýle hem bu erginleriň öndürilenden soň ýüze çykan dürli ştatlarynda ýörite enjam gurallaryny ýa-da tehnologiýalary talap edýän işleýiş aýratynlyklary ep-esli üýtgeýär.
  Formallyk

  Aýratyn dartyş güýji, hasyl güýji, süýümlilik we degişli işiň gatylaşma derejesi rugsat berilýän deformasiýanyň üýtgemeginde agdyklyk edýär.

  Gaýtadan işlemek
  Alýumin gaty ýokary gaýtadan işlemäge ukyply we gaýtadan işlenen alýuminiň aýratynlyklary esasy alýuminiýadan tapawudy ýok diýen ýaly.

  klassifikasiýasy
  Maksat bilen
  1. Arhitektura alýumin profilleri (iki görnüşli gapylara we penjirelere we perde diwarlaryna bölünýär).
  2. Radiatoryň alýumin görnüşi.
  3. Umumysenagat alýumins: Esasan awtomatiki enjamlar we enjamlar, aýlawyň süňkleri ýaly senagat önümçiligi we önümçiligi üçin ulanylýar we her bir kompaniýa gurnama liniýa konweýer guşaklary, liftler, dispenserler, synag enjamlary ýaly galyplary öz mehaniki enjamlarynyň talaplaryna laýyklykda düzýär. , tekjeler we ş.m. esasan elektronika senagatynda we arassa otaglarda ulanylýar.
  4. Demir ýol ulagynyň gurluşy üçin alýumin garyndy profil: esasan demir ýol ulagynyň korpusyny öndürmekde ulanylýar.
  5. Alýumin garyndysynyň surat çarçuwalaryny ýasamak üçin alýumin profillerini gurmak, dürli sergi we bezeg suratlaryny oturtmak.

  Garyndy kompozisiýasyna görä
  Ony 1024, 2011, 6063, 6061, 6082, 7075 ýaly garyndy derejeli alýumin profillerine bölmek mümkin, olaryň arasynda 6 seriýa iň köp ýaýran.Dürli bahalaryň arasyndaky tapawut, gapylar we penjireler üçin köp ulanylýan alýumin profillerinden başga, dürli metal bölekleriniň gatnaşygy dürli-dürli, Mysal üçin, 60 seriýa, 70 seriýa, 80 seriýa, 90 seriýa ýaly binagärlik alýumin profillerinden başga-da, perde diwar seriýasy,senagat alýumins-de aýdyň model tapawudy ýok we öndürijileriň köpüsi olary müşderileriň hakyky çyzgylaryna görä gaýtadan işleýärler.
  Surfaceerüsti bejergä görä
  1. Anodlaşdyrylan alýumin
  2. Elektroforez bilen örtülen alýumin
  3. Poroşok alýumin sepdi
  4. Agaç dänesi alýumin
  5. Ftorokarbon sepilen alýumin
  6. Jaýlanan alýumin

  HTB1sK0zXcTxK1Rjy0Fgq6yovpXa3.jpg__看图王.web_看图王
  Hytaýyň “gül şäheri” - Jinan şäheriniň PingYing etrabynda ýerleşýän döwlet kärhanasyndan üýtgedilen “Jinan Huifeng aluminium Co., LTD” 600 gektardan gowrak meýdany tutýar, 3 önümçilik fabrigi we bilelikdäki kärhana bar.

  üznüksiz alýumin turbasy, alýumin zolagy, alýumin turbasy we senagat alýumin profilleri, 1xxx-den 7xxx-e çenli garyndy seriýalary, temperaturasy H H112 H24 T3 T4 T5 T6 T8 T651 we ş.m. öndürip bileris.

  Alýuminiý ekstruziýa enjamlary, şol sanda 3600 tonna we 2800 tonna ekstruding enjamy, 1350 tonna 1300 tonna we 880 tonna goşa ekstruding enjamy, 800 tonna tersi ekstruding enjamy, 630 tonna 500 tonna ekstruding enjamy, dartyş düzediji maşyn, 11 rulon çekiji, turba çyzgy zawody, çybyk çyzgy enjamy, 400 KW dik söndüriji peç, nitrid peçini, birmeňzeş peç we garry peç ýaly goşmaça enjamlar, aralyk ýygylyk induksiýa peçiniň we okislenme howuzlarynyň sekiz toplumy.

  Önümiň hilini üpjün etmek üçin ISO9001, 2000 hil ulgamyny tassyklamakdan geçdik we spektr analizatory, CNC dartyş synagy, ýokary ulaldyjy mikroskopiýa, gatylyk synagy we ş.m. bilen enjamlaşdyrylan hünär synag laboratoriýasyny gurduk. müşderiniň talaplaryna doly laýyk gelýär.

  Alyjynyň isleglerini kanagatlandyrmak elmydama biziň obýektimizdir.Toplumlaýyn önümleriň diapazony bize has köp artykmaçlyk berýär.Jinan Huifeng aluminium Co., Ltd hemişe “müşderileri kanagatlandyrýan iň oňat önümleri, çalt jogap bermegi we müşderilere doly hyzmat bermegi” talap eder.
  ALUMINUM BAR
  HTB1MxtAXojrK1RkHFNRq6ySvpXaV_看图王


 • Öňki:
 • Indiki:

 • “Jinan Huifeng aluminium Co., LTD”, alýumin turbasynyň doly hyzmatlaryny hödürleýär: ekstruziýa, anodizasiýa, gaýtadan işlemek we PVDF reňklemek .Söwda garyndylarynyň giň toparyna eýe bolmak, 2A12, 2014, 2014A, 2017A, 2024, 3003, 5A02, 5083, 6005A, 6060, 6061, 6063, 6082, 6463, 7020, 7075 we ş.m

  Alýumin turbasynyň spesifikasiýasy

  Garyndy:

  2A12, 2014, 2014A, 2017A, 2024, 3003, 5083, 6005A, 6060, 6061, 6063, 6063A,

  6082, 6463, 7020, 7075 we ş.m.

  Temper:

  O H112 T3 T351 T4 T42 T5 T6 T651

  Diametri:

  10-220mm

  Diwaryň galyňlygy:

  1.0-60mm

  Uzynlyk:

  500-6000mm

  Faceerüsti bejermek

  Fabrik gutarmak, anodlaşdyrylan, PVDF tingiwopis, polishing

  Alýumin turbasy reňkli metal turbanyň bir görnüşidir, ekstruziýa gaýtadan işlemek arkaly arassa alýumin ýa-da alýuminiý garyndysyndan uzynlygyna ugrukdyrylan çukur üçin demir turba materialyny aňladýar.

  Awtoulaglar, gämiler, howa giňişligi, awiasiýa, elektrik enjamlary, oba hojalygy, elektromehaniki we durmuş enjamlary ýaly pudaklarda giňden ulanylýar.

  Alýumin turbasynyň / turbanyň klassifikasiýasy

  Alýumin turbalary esasan aşakdaky görnüşlere bölünýär:

  Şekil boýunça bölünen: inedördül turba, tegelek turba, nagyş turbasy, ýörite şekilli turba, global alýumin turbasy.

  Ekstruziýa usulyna görä: üznüksiz alýumin turbasy we adaty ekstrudirlenen turba

  Takyklyga görä: adaty alýumin turbalary we takyk alýumin turbalary, şolardan takyk alýumin turbalary sowuk çyzgy, nepis çyzgy we togalanmak ýaly ekstruziýadan soň gaýtadan işlenmeli.

  Galyňlygyna görä: adaty alýumin turbasy we inçe diwarly alýumin turbasy

  Öndürijiligi: poslama garşylyk, ýeňil agram.

  Alýumin turbasynyň artykmaçlyklary: Birinjiden, kebşirleýiş tehnologiýasynyň artykmaçlyklary: senagat taýdan öndürilen önüm üçin amatly inçe diwarly mis-alýumin turbalarynyň kebşirleýiş tehnologiýasy dünýä derejesindäki mesele hökmünde bellidir we kondisionerler üçin turbalary birikdirmek üçin mis alýumin bilen çalyşmagyň esasy tehnologiýasydyr.

  Ikinjisi, hyzmat ediş möhletiniň artykmaçlygy: alýumin turbasynyň içki diwary nukdaýnazaryndan, sowadyjyda çyglylyk ýoklugy sebäpli, mis-alýumin birleşdiriji turbanyň içki diwary poslamaz.

  Üçünjisi, energiýany tygşytlaýan artykmaçlykdyr: ýapyk enjam bilen kondisioneriň açyk bölüminiň arasyndaky birleşdiriji turbanyň ýylylyk geçirijiligi näçe pes bolsa, şonça-da energiýa tygşytlaýjy ýa-da başgaça aýdylanda ýylylyk izolýasiýa täsiri şonça gowy, has köp energiýa tygşytlaýar.

  Dördünjiden, ajaýyp egilme öndürijiligi, gurmak we hereket etmek aňsat

  Faceerüsti bejermek

  Himiki bejergisi: okislenme, elektroforetiki örtük, florokarbon sepmek, poroşok sepmek, agaç dänesini geçirmek

  Anodlaşdyrylan Yucuceng tegelek turba oýupdyr

  Anodlaşdyrylan Yucuceng tegelek turba oýupdyr

  Mehaniki bejergisi: mehaniki sim çyzuwy, mehaniki ýalpyldawuklyk, çäge basmak

  HTB1sK0zXcTxK1Rjy0Fgq6yovpXa3.jpg__看图王.web_看图王

  Hytaýyň “gül şäheri” - Jinan şäheriniň PingYing etrabynda ýerleşýän döwlet kärhanasyndan üýtgedilen “Jinan Huifeng aluminium Co., LTD” 600 gektardan gowrak meýdany tutýar, 3 önümçilik fabrigi we bilelikdäki kärhana bar.

  üznüksiz alýumin turbasy, alýumin zolagy, alýumin turbasy we senagat alýumin profilleri, 1xxx-den 7xxx-e çenli garyndy seriýalary, temperaturasy H H112 H24 T3 T4 T5 T6 T8 T651 we ş.m. öndürip bileris.

  Alýuminiý ekstruziýa enjamlary, şol sanda 3600 tonna we 2800 tonna ekstruding enjamy, 1350 tonna 1300 tonna we 880 tonna goşa ekstruding enjamy, 800 tonna tersi ekstruding enjamy, 630 tonna 500 tonna ekstruding enjamy, dartyş düzediji maşyn, 11 rulon çekiji, turba çyzgy zawody, çybyk çyzgy enjamy, 400 KW dik söndüriji peç, nitrid peçini, birmeňzeş peç we garry peç ýaly goşmaça enjamlar, aralyk ýygylyk induksiýa peçiniň we okislenme howuzlarynyň sekiz toplumy.

  Önümiň hilini üpjün etmek üçin ISO9001, 2000 hil ulgamyny tassyklamakdan geçdik we spektr analizatory, CNC dartyş synagy, ýokary ulaldyjy mikroskopiýa, gatylyk synagy we ş.m. bilen enjamlaşdyrylan hünär synag laboratoriýasyny gurduk. müşderiniň talaplaryna doly laýyk gelýär.

  Alyjynyň isleglerini kanagatlandyrmak elmydama biziň obýektimizdir.Toplumlaýyn önümleriň diapazony bize has köp artykmaçlyk berýär.Jinan Huifeng aluminium Co., Ltd hemişe “müşderileri kanagatlandyrýan iň oňat önümleri, çalt jogap bermegi we müşderilere doly hyzmat bermegi” talap eder.

  HTB1OE7pXG6qK1RjSZFmq6x0PFXaE.jpg__看图王.web

  HTB1lHVtXffsK1RjSszbq6AqBXXaM.jpg_350x350_看图王

  Alýumin turbasynyň spesifikasiýasy

  Garyndy:

  2A12, 2014, 2014A, 2017A, 2024, 3003, 5083, 6005A, 6060, 6061, 6063, 6063A,

  6082, 6463, 7020, 7075 we ş.m.

  Temper:

  O H112 T3 T351 T4 T42 T5 T6 T651

  Diametri:

  10-220mm

  Diwaryň galyňlygy:

  1.0-60mm

  Uzynlyk:

  500-6000mm

  Faceerüsti bejermek

  Fabrik gutarmak, anodlaşdyrylan, PVDF tingiwopis, polishing

  Alýumin turbasy reňkli metal turbanyň bir görnüşidir, ekstruziýa gaýtadan işlemek arkaly arassa alýumin ýa-da alýuminiý garyndysyndan uzynlygyna ugrukdyrylan çukur üçin demir turba materialyny aňladýar.

   

  Awtoulaglar, gämiler, howa giňişligi, awiasiýa, elektrik enjamlary, oba hojalygy, elektromehaniki we durmuş enjamlary ýaly pudaklarda giňden ulanylýar.

   

  Alýumin turbasynyň / turbanyň klassifikasiýasy

  Alýumin turbalary esasan aşakdaky görnüşlere bölünýär:

  Şekil boýunça bölünen: inedördül turba, tegelek turba, nagyş turbasy, ýörite şekilli turba, global alýumin turbasy.

  Ekstruziýa usulyna görä: üznüksiz alýumin turbasy we adaty ekstrudirlenen turba

  Takyklyga görä: adaty alýumin turbalary we takyk alýumin turbalary, şolardan takyk alýumin turbalary sowuk çyzgy, nepis çyzgy we togalanmak ýaly ekstruziýadan soň gaýtadan işlenmeli.

  Galyňlygyna görä: adaty alýumin turbasy we inçe diwarly alýumin turbasy

  Öndürijiligi: poslama garşylyk, ýeňil agram.

   

  Alýumin turbasynyň artykmaçlyklary: Birinjiden, kebşirleýiş tehnologiýasynyň artykmaçlyklary: senagat taýdan öndürilen önüm üçin amatly inçe diwarly mis-alýumin turbalarynyň kebşirleýiş tehnologiýasy dünýä derejesindäki mesele hökmünde bellidir we kondisionerler üçin turbalary birikdirmek üçin mis alýumin bilen çalyşmagyň esasy tehnologiýasydyr.

  Ikinjisi, hyzmat ediş möhletiniň artykmaçlygy: alýumin turbasynyň içki diwary nukdaýnazaryndan, sowadyjyda çyglylyk ýoklugy sebäpli, mis-alýumin birleşdiriji turbanyň içki diwary poslamaz.

  Üçünjisi, energiýany tygşytlaýan artykmaçlykdyr: ýapyk enjam bilen kondisioneriň açyk bölüminiň arasyndaky birleşdiriji turbanyň ýylylyk geçirijiligi näçe pes bolsa, şonça-da energiýa tygşytlaýjy ýa-da başgaça aýdylanda ýylylyk izolýasiýa täsiri şonça gowy, has köp energiýa tygşytlaýar.

  Dördünjiden, ajaýyp egilme öndürijiligi, gurmak we hereket etmek aňsat

   

  Faceerüsti bejermek

  Himiki bejergisi: okislenme, elektroforetiki örtük, florokarbon sepmek, poroşok sepmek, agaç dänesini geçirmek

  Anodlaşdyrylan Yucuceng tegelek turba oýupdyr

  Anodlaşdyrylan Yucuceng tegelek turba oýupdyr

  Mehaniki bejergisi: mehaniki sim çyzuwy, mehaniki ýalpyldawuklyk, çäge basmak

  HTB1sK0zXcTxK1Rjy0Fgq6yovpXa3.jpg__看图王.web_看图王

  Hytaýyň “gül şäheri” - Jinan şäheriniň PingYing etrabynda ýerleşýän döwlet kärhanasyndan üýtgedilen “Jinan Huifeng aluminium Co., LTD” 600 gektardan gowrak meýdany tutýar, 3 önümçilik fabrigi we bilelikdäki kärhana bar.

  üznüksiz alýumin turbasy, alýumin zolagy, alýumin turbasy we senagat alýumin profilleri, 1xxx-den 7xxx-e çenli garyndy seriýalary, temperaturasy H H112 H24 T3 T4 T5 T6 T8 T651 we ş.m. öndürip bileris.

  Alýuminiý ekstruziýa enjamlary, şol sanda 3600 tonna we 2800 tonna ekstruding enjamy, 1350 tonna 1300 tonna we 880 tonna goşa ekstruding enjamy, 800 tonna tersi ekstruding enjamy, 630 tonna 500 tonna ekstruding enjamy, dartyş düzediji maşyn, 11 rulon çekiji, turba çyzgy zawody, çybyk çyzgy enjamy, 400 KW dik söndüriji peç, nitrid peçini, birmeňzeş peç we garry peç ýaly goşmaça enjamlar, aralyk ýygylyk induksiýa peçiniň we okislenme howuzlarynyň sekiz toplumy.

  Önümiň hilini üpjün etmek üçin ISO9001, 2000 hil ulgamyny tassyklamakdan geçdik we spektr analizatory, CNC dartyş synagy, ýokary ulaldyjy mikroskopiýa, gatylyk synagy we ş.m. bilen enjamlaşdyrylan hünär synag laboratoriýasyny gurduk. müşderiniň talaplaryna doly laýyk gelýär.

  Alyjynyň isleglerini kanagatlandyrmak elmydama biziň obýektimizdir.Toplumlaýyn önümleriň diapazony bize has köp artykmaçlyk berýär.Jinan Huifeng aluminium Co., Ltd hemişe “müşderileri kanagatlandyrýan iň oňat önümleri, çalt jogap bermegi we müşderilere doly hyzmat bermegi” talap eder.

  ALUMINUM BAR

  HTB1MxtAXojrK1RkHFNRq6ySvpXaV_看图王

   

  Degişli önümler