Alýumin folga iýmit üçin ulanylýar we özboluşly artykmaçlyklaryna eýedir

AlýuminIslendik görnüşi emele getirmek ukyby we gorag aýratynlyklary ony dünýädäki iň köp gaplaýyş materialyna öwürýär.Mundan başga-da, esasy peýdasy şundan ybaratdyralýumin folga, alýumin gaplarwe başgalaralýumin gaplamakmateriallary doly gaýtadan ulanyp we köp gezek ulanyp bolýar.

HTB1LMipXx2rK1RkSnhJq6ykdpXaU.jpg_350x350

Inçealýumin folgakümüş ýüplügi sebäpli gözüňi özüne çekýär we gündelik durmuşymyzda umumy bir zat.Özboluşly izolýasiýa häsiýetleri ýasaýaralýumin folgahemme zady diýen ýaly gaplamak üçin amatly.Alýumin folgagalyňlygy 0,004-den 0,24 mm-den köp zat dälalýumin garyndy listi, alýumin folgabanknotlardan 8 esse inçe, ýöne ýagtylykdan, suwuklykdan we bakteriýalardan gowy goragy bar. Bu aýratynlyklar sebäpli gaplanan köp iýmit, derman we ş.m.alýumin gaplamakgoşmak bilen materiallaralýumin folga, ýaramlylyk möhleti 12 aýdan köp.

HTB1cCc_taSWBuNjSsrbq6y0mVXab.jpg_

Alýumin folgaçekmek arkaly öndürilen ultra inçe kagyzalýumintogalanmak prosesinde iki aýlanýan rulonyň arasynda, soňra folga rulonlara kesmek üçin ýörite pyçak bilen.Folga öndürmek üçin iň köp ulanylýan materiallar arassa başlangyçdyralýuminýa-da 1 xxx, 3 xxx we 8 xxx seriýaly garyndylar, Bu erginlere demir, kremniý, marganes we has köp güýç gerek bolsa käwagt mis girýär.Gyzdyrylanalýumin2-den 100 mm galyňlykdaky liste (gyzgyn togalanýar), soň bolsa islenýän galyňlygyň folgasyna sowuk bolýar.

benerage aluminum foil

Takmynan dörtden bir bölegialýumin folgadünýäde öndürilen gurluşyk, ulag we beýleki pudaklarda tehniki maksatlar üçin ulanylýar. Folga önümçiliginiň köp bölegi dürli gaplama folga öndürmek üçin ulanylýar

Alýumin folgagaplamak azyk senagatynda iň giňden ulanylýar. Köp iýmitler gün şöhlesine, bakteriýalara we ş.m. duýgur bolup, daşky görnüşine zeper ýetirip, tagamyny hasam erbetleşdirip biler.Alýumin folgabu meseläni mümkin boldugyça iň oňat usulda çözýär, şonuň üçin köplenç süýt önümleri, konditer önümleri we içgiler üçin iň oňat gaplaýyş materialy hasaplanýar.Mysal üçin, laminirlenen folga ýasalan howa geçirijilik paketindäki gury süýdüň saklanyş möhleti 2 ýyl.

aluminum foil

Alýumin folgazäherli däl, şonuň üçin içindäki gaplanan iýmitlere zyýan bermeýär, olary goraýar.Alýumin folgaiýmit gaplarynda, gaýtadan işleýän gaplarda, çüýşe gapaklarynda, suwuk ýa-da köpçülikleýin iýmit üçin çeýe gaplamalarda we başga-da köp gaplarda ulanylýar.

Folga yssydan eremez, görnüşini ýitirmez we gaplanan iýmitine ýakymsyz ys bermez. Bu diýmekalýumin folgagril etmek we hatda açyk alawyň üstünde bişirmek üçin ulanylyp bilner.

chocolate foil_副本

Alýumin folgailkinji gezek 1910-njy ýylda Şweýsariýada öndürilipdi, şol döwürde folga rulon tehnologiýasy Şweýsariýada işlenip düzüldi.1911-nji ýylda Şweýsariýadaky Tobler zawody, önümini ilkinji bolup dolan Toblerone şokoladyny öndürdialýumin folga.

Şiresi we çakyr, kagyzdan ýasalan gaplarda uzak wagtlap otag temperaturasynda saklanyp bilner,alýumin folgawe polietilen film. Konteýner üçin çarçuwany döretmek üçin kagyz ýa-da polietilen film ulanyň,alýumin folgakonteýneriň möhürlenmegi üçin goragy we polietilen plyonkany üpjün etmek.

foil packing

Öýde adamlar hem ulanmagy makul bilýärleralýumin folgaiýmit, esasanam peýnir saklamak üçin. Sowadyjyda-da peýnir tagamyny üýtgedip biljek yslary aňsatlyk bilen siňdirýär.Alýumin folgaBu meseläni doly çözýär. Şeýle hem bişirmegiň iň oňat usuly, önümi ilki folga bilen örtmek, bişirýän naharyňyzyň agramyny aňsatlyk bilen üpjün etmek üçin güýçli folga.

Ajaýyp gorag aýratynlyklaryndan başga-da, başga bir peýdasyalýumin folgagaplaýyş materialy hökmünde ýük daşamakdaky tygşytlylykdyr.Şeýlelik bilen, “Kraft Foods” aýna çüýşeleri çalşanda, ulagda iberip boljak içgileriň sanyny iki esse köpeltdi, sebäbi kraft kagyz gaplamasynyň özi içginiň agramynyň bary-ýogy 6,1 göterimidi.

pharma foil

Derman önümleri folga gaplamakda başga bir möhüm önümdir. Derman öndürilenden soň, bu elementler uzak wagtlap, adatça birnäçe ýyllap täsir etmez, sebäbi täsir etmek dermanyň häsiýetlerini üýtgedýär.Alýumin folgaDermanlar, kapsulalar, kremler, losýonlar, suwuk we poroşok dermanlary ýaly dürli dermanlary gaplamakda ulanylýar.Alýumin folgaýagtylykdan, çyglylykdan, kisloroddan we beýleki gazlardan, şeýle hem mikroorganizmlerden we bakteriýalardan 100% gorag üpjün edýär.

Adatça konserwatiw bolan çakyr öndürijiler hem indi has köp ulanýarlaralýuminçüýşelerinde saklaýanlar.Iňlisler ulanyp başladylaralýumin1926-njy ýylda viski çüýşelerinde saklaýanlar, ýöne çakyr pudagy bu pikiri uzak wagtlap kabul etmedi.Soňra geçirilen synaglarda nusgawy dykylygyň 20 çüýşesinden biriniň ysy zaýalandygy anyklandy.Munuň tersinealýuminörtük, adaty dykylyk ýaly şeraby “ýaşlaşdyrýan” kislorod akymyny kesýär.

aluminum can

Alýumin gaplardünýädäki iň ekologiýa taýdan arassa we gaýtadan ulanylýan gaplardyralýumin gaplarönümçilikden soň tagamyny saklaň we kislorod, ýagtylyk, çyglylyk we beýleki lementler ýaly elementlerden 100% gorag teklip ediň
Şeýle hemalýuminözi poslamaz ýa-da häsiýetlerini başga ýol bilen ýitirmez.Arysyndan gowragyalýuminhäzirki wagtda bar bolan gaýtadan ulanylar.Käbir ýurtlarda bu paýalýumin gaplardolanyşygy beýlekilerden has uly, mysal üçin Germaniýada içgileriň 95% -i baralýumin gaplar.

beer can

Ortaça, an döretmek üçin bary-ýogy 60 gün gerekalýumin, içgi bilen dolduryň, dükana eltiň, müşderä satyň, gaýtadan işlediň we ondan täze gap ýasaýyň.Bu, soňsuz gaýtalanyp boljak prosesdir.

Alýuminaýnadan has gymmat bolup biler, ýöne ulanmakalýuminönümçilikde aýna ulanmakdan 3,5% arzan.Mysal üçin, içgileri uzak aralyklara daşamaly bolanda,alýumin gaplarköp pul tygşytlap biler, sebäbi çüýşelerden has ýeňil we döwülmez.Döwrebap 0.33 litrlik içginiň agramy 25 gram bolup, diwaryň galyňlygy 0,08 mm-den köp bolmaz.

Alýumin gaplargaýtadan işlenen hiline zyýan bermezden belli bir möhletde gaýtadan ulanylyp bilneralýumin gaplar.Gaýtadan işlemek umumy energiýa sarp edilişini ep-esli azaldar we şeýlelik bilen atmosfera çykýan uglerod dioksidiniň mukdaryny azaldar.Gaýtadan işlenen gaplardan ýasamakalýuminbaşlangyçdan banka ýasamakdan 95% az energiýa talap edýäralýumin.

beverage foil_副本

Alýumin konserwirlenen içgiler1958-nji ýylda, iki kompaniýa piwo hödürläninde ilkinji gezek çykyş etdialýumin gaplar.Ilki bilen SezarlarAlýuminöndürildialýumingalaýy ulanmak şol döwürde bar bolan önümçilik prosesini edip biler.“Adolph Coors” atly başga bir kompaniýa atly bilelikdäki kärhana döretdiAlýuminÖnümçilik üçin 1954-nji ýylda “Beatrice Foods Ltd” bilen halkaraalýuminiý gaplar.Şu güne çenli iki kompaniýa haýsysynyň ilkinji ulanylandygyny jedelleşýärleralýumin içgiler üçin gaplar.

Globalalýuminönümçilik kuwwaty ýylda 250 milliard bankadan geçýär.Önümçilik kuwwatynyň 40 göterimi ABŞ-da, ikinji ýerde Japanaponiýa, ikinji ýerde Braziliýa we Hytaý bar.Dünýäniň ýarysyndan gowragyalýumin gaplargaýtadan ulanylýar.Her minutda 113,000-den gowrak banka gaýtadan ulanylýar.Gaýtadan işlemek hasaplanýaralýumin gap100 wattlyk ýagtylygy dört sagada golaý saklamak üçin ýeterlik energiýa tygşytlap biler.Şeýlelik bilen, gaýtadan işlemegiň ýyllyk energiýa tygşytlylygyalýumin gaplar20 million barrele nebit ýa-da 12 milliard kWt elektrik energiýasyna deňdir.


Iş wagty: Maý-17-2022