Alýumin garyndy gapylaryny we penjirelerini nädip saýlamaly

一, Penjiräniň hilini nädip kesgitlemeli:

Häzirki wagtda bazarda öndürilýän penjireleriň hili garyşyk, oňaýly taraplaryny nädip kesgitlemeli?Esasan dört tarapdan, ýagny profillerden, enjam esbaplaryndan, aýna we gaýtadan işlemek tehnologiýasyndan synlamak bolýar.

extursed profile

1. Bir tarapdanalýumin profilleri: profiller yzygiderli öndürijiler tarapyndan öndürilmelidir we önümiň nyşany onuň aýdyň böleginde bellik edilmelidiralýumin garyndy önümleri, şol sanda: öndürijiniň ady ýa-da söwda belligi, önümiň ady, önümiň modeli ýa-da belligi, öndürilen senesi we ş.mProfiliň daşky görnüşi, boşluk gurluşynyň rasionalizmi, profiliň diwar galyňlygy ≥ 1.4mm we profiliň utgaşdyrylyşynyň paýhaslylygy profiliň oňaýly taraplaryny ölçemek üçin ölçeglerdir.Iň gowy saýlawalýumin profilleriköpri ýylylygy izolýasiýa edýäralýumin profilleri, has gowy ýylylyk izolýasiýa öndürijiligine eýe.

extrusion

2. Apparat esbaplary nukdaýnazaryndan onuň oňaýly we zyýanly taraplaryny kesgitlemek, esasan, onuň çeýeligine, möhürlenmegine, könelmegine we poslama garşylygyna baglydyr.Enjam enjamlarynyň 304 poslamaýan polatdan ýasalandygyny ýa-da ýokdugyny görüň. Içerki ajaýyp enjam enjamlarynyň esasy zawodlarynda Jianlang, Hehe, Lixing, Chunguang, Guoqiang we ş.m. Daşary ýurtlardan getirilýän enjam enjamlaryna Sijilia, Gies, German Noto, Grid House degişlidir. , ABG, Savio we ş.m. Möhürleme zolagy gowy möhürlenmegiň artykmaçlyklaryna eýe, ýaşy we poslamagy aňsat däl, gyşda bolsa kyn däl ýokary hilli EPDM materialdan ýasalmalydyr.

aluminium extrused

3. Aýna nukdaýnazaryndan aýna üçin ýokary hilli aç-açan ak aýna, pes e örtükli pes e örtük bolsa şertler rugsat berse ulanylyp bilner, bu bolsa gapylaryň we penjireleriň ýylylyk izolýasiýa işini ep-esli gowulaşdyryp biler; Reňk ýokary hilli tekiz aýnanyň reňksiz we aç-açan ýa-da birneme açyk ýaşyl, galyňlygy birmeňzeş bolmaly, üstü suw çyzyklaryndan boş bolmaly, üstü tekiz we şöhlelenme bilen deformasiýa edilmeli däl.alýumin garyndysygapylar we penjireler esasan iki gatly izolýasiýa aýnadan ýasalýar.Aýna satyn alanymyzda, adatça 5 + 9A + 5, 5 + 12A + 5 we ş.m. ýaly bir topar sanlary görýäris. Bular goşa aýnanyň galyňlygyny, ortasyndaky san bolsa bölekleriň galyňlygyny görkezýär, ses izolýasiýasy näçe galyň bolsa, ýylylyk izolýasiýa täsiri şonça gowy.Mundan başga-da, aýna saýlanylanda, interýerde suw buglarynyň kül gatlagynyň bolmaly däldigini, gapylaryň we penjireleriň umumy ulanylyşyna täsir etjekdigini bellemelidiris.

aluminum profile

4. Gaýtadan işlemek tehnologiýasy nukdaýnazaryndan, gapylaryň we penjireleriň hili esasan gapylaryň we penjireleriň daşky görnüşiniň hiline, reňk tapawudyna, aklygyna baglydyr.alýumin profilleri, we birikdiriş bölekleriniň ortaça ýa-da ş.m.Gaýtadan işlemegiň ululygy takykmy, enjam esbaplarynyň gabat gelmegi ýerliklimi, wyklýuçateliň tekiz we çeýe bolmagy, suwuň syzmagy, howanyň syzmagy we ş.m.

profile

Doors, Gapylaryň we penjireleriň gurnama hilini nädip barlamaly

1. Penjiräniň üstü :.penjire çarçuwasyarassa, tekiz we tekiz bolmaly, uly ýüzünde çyzyklar ýa-da gögermeler ýok, profilleri kebşirlemek we döwmek ýaly kemçilikler ýok.

2. Enjam: Enjam doly, dogry ýagdaýda bolmaly, berk gurnalan, ulanylyşda çeýe we degişli wezipelerine ýetmeli.

3. Aýna möhürleýji zolak: Möhürleýji zolak bilen aýna bilen aýna çukuryň arasyndaky baglanyşyk tekiz bolmaly, egrem-bugram ýok.

4. Möhürlemegiň hili: Gapylar we penjireler ýarym ýapylanda, fanat bilen çarçuwanyň arasynda aç-açan boşluk ýok, möhürleýjiniň üstündäki möhür zolagy gysylan ýagdaýda bolmaly.

5. Aýna: Aýna tekiz we berk oturdylmaly, ýumşaklyk bolmaly däldir.Aýna göni profil bilen habarlaşmaly däldir.Iki gatly aýnanyň içki we daşky ýüzleri arassa bolmaly.Aýna örtüginde tozan we çyglyk bolmaly däldir we spacer göterilmeli däldir.

6. Basyş zolagy: Möhür zolakly basyş zolagy aýna bilen ýakyn aragatnaşykda bolmaly.Basyş zolagy bilen profiliň arasynda aç-açan boşluk bolmaly däldir we bogun boşlugy 1 mm-den az ýa-da deň bolmaly.

7. Bölekleri çalyşmak: kassa, iteklemek ýa-da aýlanýan penjireler berk ýapylmaly, kommutasiýa hereketi tekiz bolmaly we petiklemek hadysasy bolmaly däldir.

8. Çarçuwanyň we diwaryň arasyndaky baglanyşyk: penjiräniň çarçuwasy keseligine we dikligine, beýikligi birmeňzeş bolmaly.Berkidiji bölekleriň arasyndaky aralyk 600 mm-den az ýa-da deň bolmaly.Çarçuwany we diwary berk birikdirmeli we boşlugy elastik materiallar bilen doldurmaly.Acksaryk ýok.

9. Zeýkeş deşigi: Zeýkeş deşiginiň ýagdaýy dogry we şol bir wagtyň özünde päsgelçiliksiz bolmaly.


Iş wagty: Maý-24-2022